RadioListenLive.com

Select Radio Station: 

Radio Srbac Radio Station

Name:

Radio Srbac

City:  Srbac
Country:

Bosnia And Herzegovina

Freqvency: Internet radio
Web: Radio Srbac
Genre: folk
 

 

 

About

Radio Description:

 Sedamdesetih godina srp?ani nisu ni sanjali da ?e vrte?i skalu na radio-prijemniku jednog dana mo?i ?uti glas spikera i najavu“Ovdje Radio-Srbac“.

To se ipak desilo prvog ljetnjeg dana,21.juna 1975.godine ,a prvu najavu izgovorila je tadašnji spiker Nada Novkovi?.

?ast da otvori Radio-Srbac pripala je tadašnjem odborniku SO-e Srbac Dragi Lazi?u iz No�i?kog,a posebne zasluge što je opština Srbac dobila radio-stanicu ima tadašnji urednik Radio-Sarajeva,Zlatko Prlenda koji je uspio da kod opštinskih vlasti i velikog broja radio stanica BiH realizuje ideju o potrebi osnivanja Radio-Srpca,tako da se Radio-Srbac mo�e spravom nazvati i radijom solidarnosti.

Klju?ni povod za to bila je katastrofalna poplava u srba?koj opštini koja je trajala od 5.10. do 14.11.1974.godine kada je nivo  Save kod Srpca iznosio 1.026 centimetara iznad normale.Tom prilikom u opštini Srbac voda se ulila u 520 ku?a,a 18 ih je srušeno.

Tada se shvatilo šta zna?i nemogu?nost dotura informacija do gradjana koji su se našli u nevolji pa je zaklju?eno da je otvaranje radio-stanice najjeftiniji i najbr�i vid komunikacije sa gradjanima na poplavljenom podru?ju.

Uo?i sve?anog otvaranja ove opštinske radio-stanice,u Sali Doma kulture Srbac,odr�ana je kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom „Veselo ve?e“  koju je  direktno prenosio Radio Sarajevo,Radio-Beograd , Radio-Zagreb i Radio-Srbac.Tada je izgovorena jedna re?enica  koju ni danas ne treba mijenjati.Ona glasi:

„Radio ima ono što ni jedan drugi medij nema,a to je nedosti�na i neuhvatljiva prednost koja se zove nenametljivost jer je radio vaš drugar u ku?i, s kojim nikada niste sami i ujedno to je vaš vjerni pratilac na putovanjima i izletima i vaš neizbje�ni sagovornik u automobilu“.

U po?etku je Radio-Srbac emitovao program 3 puta sedmi?no po 2 ?asa,potom 5 puta sedmi?no,da bi danas Radio-Srbac emitovao program svakog dana u trajanju od 24 ?asa od ?ega je 10 ?asova vlastiti,a 14 ?asova reemitovanje programa Radija RS.

U svom razvojnom periodu od 1975. do danas Radio-Srbac je pretrpio brojne transformacije.Jedno vrijeme je radio u sastavu Narodnog univerziteta Srbac,potom Centra za informisanje Srbac, da bi od 9. novembra 1990. godine  Odlukom SO-e Srbac dobio status javnog preduze?a,što je,kao organizacioni oblik, zadr�ano do danas.

Radio-Srbac sada,po ustaljenoj šemi,godišnje emituje 1.566 emisija „Vijesti“,262 emisije „Dnevne novosti“,52 emisije „Aktuelno protekle sedmice“, 52 emisije „Gosti subotnjeg programa ,52 emisije „Folk top 30“, 52 emisije „Eks-ju-pop rok party“, 52 emisije „Rok siti“,52 emisije „Pozitivne vibracije“, 52 emisije „Magi?ni sat“ ,40 emisija „Mladi za mlade“ i tako redom.

Radio-Srbac zadovoljava sve forme �urnalisti?kog izraza za jedan elektronski medij ove vrste i nije imao nikakvih problema za dobijanje dugoro?ne dozvole za rad od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Finansijska odr�ivost posti�e se materijalnom podrškom osniva?a-opštine Srbac,koja u bud�etu obezbjedjuje oko 70 odsto potrebnih sredstava, a ostatak su vlastiti prihodi po osnovu komercijalnih informativnih usluga.Za 33 godine postojanja kroz Radio-Srbac profesionalni radni anga�man imalo je 20 radnika raznih profila,kao i 80 spoljnih saradnika,prete�no  mladih koji su regrutovani iz reda srednjoškolske omladine.Funkciju direktora obavljali su Uglješa Petkovi?,Sreten Goli?,�arko Šari?,Obrad Niki?evi?,Stanko Radumilo,Velimir Stameni?  i Goran Savanovi?.

Du�nost glavnog i odgovornog urednika obavljali su Rajko Kecman,�arko Šari?,Sreten Goli?,Velimir Stameni? i Obrad Niki?evi?.Trenutno su u Radio-Srpcu radno anga�ovani Goran Savanovi?,direktor,Obrad Niki?evi?,glavni i odgovorni urednik,Ljiljana Koš?ica,Savo Keser i Velimir Jovi?i?,novinari, Stojan Dabi? i Darko Cvijanovi?,tehni?ki realizatori i muzi?ki urednici i Sne�ana ?abrilo, administrativno-finansijski radnik, a u svojstvu spoljnih saradnika anga�ovani su Milena Cviji?,Dragana Mari? i Borislav Keba.

Search all

Your Stations

Your List is Empty, Add Radio Stations

Top 10

All Radio Station

listen_radio.php?radio_station_name=radio-algerie-internationale&radio-algerie-internationaleRadio Algerie Internationale listen_radio.php?radio_station_name=radio-algerie-internationale&radio-algerie-internationale
listen_radio.php?radio_station_name=1686-chilling-station&1686-chilling-stationChilling Station listen_radio.php?radio_station_name=1686-chilling-station&1686-chilling-station
listen_radio.php?radio_station_name=1518-free-underground-tekno&1518-free-underground-teknoFree Underground Tekno listen_radio.php?radio_station_name=1518-free-underground-tekno&1518-free-underground-tekno
listen_radio.php?radio_station_name=1857-kontakt-radio&1857-kontakt-radioKontakt Rádió listen_radio.php?radio_station_name=1857-kontakt-radio&1857-kontakt-radio
listen_radio.php?radio_station_name=2488-rouge-disco&2488-rouge-discoRouge Disco listen_radio.php?radio_station_name=2488-rouge-disco&2488-rouge-disco
listen_radio.php?radio_station_name=rb1&rb1RB1 listen_radio.php?radio_station_name=rb1&rb1
listen_radio.php?radio_station_name=radio-mackica&radio-mackicaRadio Mačkica listen_radio.php?radio_station_name=radio-mackica&radio-mackica
listen_radio.php?radio_station_name=atlantic-radio&atlantic-radioAtlantic Radio listen_radio.php?radio_station_name=atlantic-radio&atlantic-radio
listen_radio.php?radio_station_name=2005-gaydio&2005-gaydioGaydio listen_radio.php?radio_station_name=2005-gaydio&2005-gaydio
listen_radio.php?radio_station_name=gabz-fm&gabz-fmGabz FM listen_radio.php?radio_station_name=gabz-fm&gabz-fm

Featured

All Radio Station

listen_radio.php?radio_station_name=3363-dance-wave&3363-dance-waveDance Wave! listen_radio.php?radio_station_name=3363-dance-wave&3363-dance-wave
listen_radio.php?radio_station_name=4564-tdi-yu-dance&4564-tdi-yu-danceTDI Yu Dance listen_radio.php?radio_station_name=4564-tdi-yu-dance&4564-tdi-yu-dance
listen_radio.php?radio_station_name=radio-mackica&radio-mackicaRadio Mačkica listen_radio.php?radio_station_name=radio-mackica&radio-mackica
listen_radio.php?radio_station_name=2488-rouge-disco&2488-rouge-discoRouge Disco listen_radio.php?radio_station_name=2488-rouge-disco&2488-rouge-disco
listen_radio.php?radio_station_name=1892-rouge-dance&1892-rouge-danceRouge Dance listen_radio.php?radio_station_name=1892-rouge-dance&1892-rouge-dance
listen_radio.php?radio_station_name=2487-rouge-alternative&2487-rouge-alternativeRouge Alternative listen_radio.php?radio_station_name=2487-rouge-alternative&2487-rouge-alternative
listen_radio.php?radio_station_name=2484-rouge-80-s&2484-rouge-80-sRouge 80's listen_radio.php?radio_station_name=2484-rouge-80-s&2484-rouge-80-s
listen_radio.php?radio_station_name=2483-rouge-70-s&2483-rouge-70-sRouge 70's listen_radio.php?radio_station_name=2483-rouge-70-s&2483-rouge-70-s
listen_radio.php?radio_station_name=pozitif-radio-1&pozitif-radio-1Pozitif Radio listen_radio.php?radio_station_name=pozitif-radio-1&pozitif-radio-1
listen_radio.php?radio_station_name=913-bombonica-radio&913-bombonica-radioBombonica Radio listen_radio.php?radio_station_name=913-bombonica-radio&913-bombonica-radio